तपाईंको स्थान: घर
 • उद्यम शैली
 • उद्यम शैली

  • Company reception

   कम्पनी स्वागत

  • Office area

   कार्यालय क्षेत्र

  • Office area

   कार्यालय क्षेत्र

  • Production department

   उत्पादन विभाग

  • Production department

   उत्पादन विभाग

  • Warehouse

   गोदाम

  • Meeting room

   बैठक कोठा